Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

Zaplanuj przedsięwzięcia do sfinansowania z funduszu sołeckiego

2016-09-03

Urząd Gminy w Żukowie określił wysokość środków finansowych, jakimi sołectwo Chwaszczyno będzie dysponować w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego. Na realizację przedsięwzięć, które będą finansowane z tgo funduszu sołectwo Chwaszczyno będzie mogło przeznaczyć 161 752,19 zł. Wyboru i zatwierdzenia tych przedsięwzięć muszą jednak dokonać mieszkańcy sołectwa do 30 września.

Co to jest fundusz sołecki? 
Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na realizację zadań, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy (warunki te muszą być spełnione kumulatywnie). Wysokość środków finansowych stanowiących fundusz sołecki dla sołectwa Chwaszczyno na 2017 rok wynosi 161 752,19 zł, w tym:

 • środki stanowiące podstawowy fundusz sołecki: 34 031,60 zł,
 • środki stanowiące zwiększony fundusz sołecki: 127 720,59 zł.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Mieszkańcy mogą uznać, że warto np.:

 • zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci;
 • naprawić chodniki;
 • zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci);
 • posadzić drzewa, krzewy;
 • wyremontować wiatę przystankową. 

Jak zgłosić własne przedsięwzięcie?
Zgodnie z informacją otrzymaną od sołtys Chwaszczyna, do dnia 21 sierpnia na adres e-mail rada@rada.chwaszczyno.pl można przesłać nazwę zadania wraz z uzasadnieniem oraz listą min. 15 mieszkańców Chwaszczyna popierających zgłaszane przedsięwzięcie, kóre następnie zostanie dołączone do wniosku przygotowywanego przez radę sołecką.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, wniosek o przeznaczenie całej kwoty funduszu sołeckiego na określone przedsięwzięcia mogą przygotować również sami mieszkańcy - niezależnie od przygotowanego wniosku rady sołeckiej. Taki wniosek musi być poparty co najmniej 15 podpisami pełnoletnich mieszkańców sołectwa i poddany głosowaniu na Zebraniu Wiejskim.

Co musi zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?
Musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. We wniosku powinny być uwzględnione wszystkie koszty, w tym np. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, nadzór budowlany. W terminie do dnia 30 września sołtys musi przekazać burmistrzowi uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2017 rok.

Co dzieje się z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, który został przekazany burmistrzowi przez sołtysa?
Po otrzymaniu wniosku, burmistrz weryfikuje jego zawartość. Jeżeli burmistrz oceni, że wniosek jest sporządzony prawidłowo, przekazuje go radzie gminy. Burmistrz nie ocenia, czy mieszkańcy sołectwa wybrali słuszne, lub popierane przez niego, zadania. O tych sprawach decyduje zebranie wiejskie. 

Kiedy burmistrz może odrzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy)?
Burmistrz może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on warunków, o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim np.:

 • wniosek nie został uchwalony przez zebranie wiejskie;
 • we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze;
 • wniosek nie zawiera uzasadnienia;
 • nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały przyznane sołectwu;
 • wniosek został przekazany do burmistrza po przekroczeniu ustawowego terminu tj. 30 września.

Kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego?
Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy i to burmistrz dysponuje pieniędzmi funduszu sołeckiego. Od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku.

« wróć | wersja do wydruku | odsłon: 1798