Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KOTI SP. Z O. O.

W RAMACH PORTALU CHWASZCZYNO.COM

 

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

a) Forum - usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania treści tekstowych na dany temat na wybranych stronach Portalu,

b) Portal - strona www umieszczona pod adresem www.chwaszczyno.com, w ramach której Usługodawca świadczy Usługi,

c) Profil - usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika,

d) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu,

e) Usługodawca - KOTI sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-545) przy ul. Zamkniętej 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000231598,

f) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.

3. Użytkownik chcący korzystać z Usług musi posiadać urządzenie informatyczne oraz łącze, które umożliwiają mu dostęp do publicznej sieci Internet.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, z których korzysta Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Portalu oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu informatycznym Użytkownika, a także wadliwe dzialanie serwerów i czasową niemozność korzystania z Usług, niezawinioną przez Usługodawcę.

6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach www, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami, na których znajduje się Portal, i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami.

7. Warunkiem zawarcia umowy o utrzymywanie Profilu jest złożenie przez Użytkownika wniosku na elektronicznym formularzu rejestracyjnym dostępnym na Portalu oraz akceptacji wniosku przez Usługodawcę.

8. We wniosku, o którym mowa w pkt 7, niezbędne jest podanie dowolnie wybranej nazwy Użytkownika ("login") i hasła oraz niefikcyjnego (istniejącego) adresu poczty elektronicznej. W przypadku podania przez Użytkownika danych zawierających dane osobowe, Usługodawca jest uprawniony do ich przetwarzania na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W takim wypadku przyjmuje się, że:

1) celem zbierania danych osobowych jest realizacja umów o świadczenie Usług w ramach Portalu,

2) odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie Usługobiorca oraz podmioty działające w jego imieniu w celu świadczenia Usług w ramach Portalu,

3) Użytkownikowi posiada dostęp do treści jego danych osobowych oraz ma możliwość ich samodzielnego poprawienia,

4) podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ponieważ w formularzu rejestracyjnym możliwe jest również podanie danych, które nie zawierają danych osobowych (dane fikcyjne).

9. Warunkiem zawarcia umowy o opublikowanie treści tekstowych na Forum jest nawiązanie połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami, na których znajduje się Portal przy użyciu Profilu ("logowanie").

10. Logowanie wymaga od Użytkownika wpisania prawidłowej nazwy Użytkownika ("login") i hasła do Profilu w formularzu logowania dostępnym na Portalu.

11. Usługi, o których mowa w pkt 6, 7 i 9 są bezpłatne.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści tekstowe opublikowane na Forum przez Użytkowników na podstawie rozdziału 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 4, poz. 24 z późn. zm.), gdyż nie mają one charakteru materiału prasowego w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4 tej ustawy.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści tekstowe opublikowane na Forum przez Użytkowników na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o ile w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze określonych treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 48 godzin, uniemożliwi do nich dostęp. Uniemożliwienie dostępu do treści spełniającej przesłanki znieważenia w rozumieniu art. 216 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 1137) będzie następowało również bez uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze.

14. W razie uniemożliwienia przez Usługodawcę dostępu do treści tekstowej opublikowanej przez Użytkowników na Forum na podstawie zawiadomienia lub wiadomości, o których mowa w pkt 13, na miejscu określonej treści pojawia się komunikat: "Wypowiedź została zablokowana przez administratora po zgłoszeniu naruszenia."

15. Zaistnienie sytuacji, o której mowa w pkt 14 lub rażące naruszenie pkt 4 niniejszego regulaminu jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o opublikowanie określonej treści na Forum.

16. Usługodawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła do Profilu lub udostępnienia go osobom trzecim lub jego przejęcia przez osoby trzecie.

17. Rozwiązanie umowy o utrzymywanie Profilu następuje z chwilą usunięcia Profilu z bazy danych Usługodawcy, na podstawie wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu", przesłanej przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej chwaszczyno@chwaszczyno.com.

18. Reklamacje z tytułu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej chwaszczyno@chwaszczyno.com lub formularza kontaktowego dostępnego na Portalu.

19. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać (a) adres e-mail oraz (b) opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu.

20. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

21. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Usługodawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść Portalu.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

23. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

24. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.

25. Wszelkie spory dotyczące wykonywania Usług świadczonych w ramach Portalu będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 

aktualizacja: 23.04.2017.

 


« wróć | wersja do wydruku| odsłon: 6046